2018 Soğuk Çermik Fiyatları

2018 Kangal Balıklı Kaplıca Otel Fiyatları

2018 Sıcak Çermik Fiyatları

Sivas Rose Garden Kır Düğün Salonu

Sivas’ın Kültürel ve Doğallıklarını araştıracaklar

Güzel bir kampanyadan bahsetmek istiyorum, Zara Kültür Araştırma Grubu diye bir grup bulunuyor. Şahsen benim de tanıdığım  Y.K.Bozalioğlu’nun başında bulunduğu grup daha önce de çeşitli etkinlikler yapmıştı. Ama en önemli ve dikkat çeken araştırmalara bir yenisi daha eklenecek gibi.

Zara Kültür Araştırma Grubu, yok olma ya da yok edilme tehlikesi ile karşı karşıya olan kültürel ve doğal varlık mirasımızı korumak amacıyla ‘Sivas Kültür ve Turizm Projesi’ni başlattı.
Öncelikli olarak: Sivas’ın kültür yaşamına yeni eserler kazandırmak amacıyla Sivas’ın dünüyle bugünü arasında bağlantı kuracak kültür varlıklarını araştırıp-belgeleyerek; Üçüncü bin yılın yirmiüçüncü yılı olan 2023’te tamamlanmak üzere ‘Kültür Kenti Sivas’ ın Tarih, Kültür ve Tabiat varlıklarının, değerlerinin korunması ve tanıtılması hedeflenmiştir.
Çağdaş toplum olmanın bir ön koşulu, doğal ve kültürel çevreye sahip çıkmak, onu korumak ve günümüz insanları ile gelecek kuşaklara bırakmaktır. Ancak bütün bu çabaların kapsamlı, bütünleşik ve uzun soluklu bir sürece dönüştürülmesinin gereğine de inanıyoruz. Burada; Sivas Milletvekilleri, Sivas Valiliği, Cumhuriyet Üniversitesi, Kamu – Özel Sektör, Odalar ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın birleştirici – önemli bir işlev üstlenebileceğini belirtmek isteriz. Tarihsel ve kültürel mirasın korunması ve yaşatılması konusu ulusal bir görevdir. Sivas; tarih ve kültür alanlarında önemli bir potansiyele sahiptir. Tüm Sivaslılara önemli sorumluluklar düşmektedir.
‘Sivas Kültür ve Turizm Projesi’ örgütlenmesi ile ‘Yaşadığımız toprakların dünü, bugünü ve geleceği için birleşen Sivaslılar’, inanıyoruz ki Sivas’ın tarih ve kültürel birikiminin ortaya çıkarılmasında önemli bir rol oynayacaktır.
Doğal değişim süreci içinde, konumundan kaynaklanan bir buluşma merkezi olan ve farklı kültürel yapıları bir arada bulunduran Anadolu, bir açık hava müzesi görünümündedir. Küreselleşen dünyada, kültürel yapıların değişim sürecinin seyri, Türkiye’de ve dünyada gözle görülebilecek kadar hızlı olmaktadır.
Bu değişimin ayırdında olan Zara Kültür Araştırma Grubu, öncelikli olarak var olan özgün kültürel değerlerin araştırılması, elde edilen materyalin arşivlenmesi ve bireysel – kurumsal kullanıma sunulmasının gerekliliğine inanmaktadır.
Zara Kültür Araştırma Grubu; sosyal – kültürel alanındaki bu çalışmaları ile, bilgi-belge verilerine dayanan yazılı ve görsel materyalleri tarayarak elde edilecek sonuçları, toplumsal sorunların çözüme ulaştırılması ve çağdaş yaşam biçiminin şekillendirilmesi için bir araç olarak kullanmayı düşünmektedir.
Kültürel yapıların araştırılmasının yanı sıra kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik, bilimsel platformlarda -sempozyum, panel, söyleşi- gibi toplantılar düzenlenmesi ve elde edilecek sonuçların yazılı ve görsel sunumunun yapılması Zara Kültür Araştırma Grubu’nun amaçlarından biridir.
Kurumlar arası iletişimin bir zorunluluk olduğunun bilincinde olan Zara Kültür Araştırma Grubu; kamu kurumları, üniversiteler, akademiler ve sivil toplum kuruluşlarının katkıları-işbirliği ile nitelikli etkinlikler yapmak için projeler hazırlamakta ve ilgili konulardaki projelere destek olmayı planlamaktadır.

P r o j e n i n A m a c ı: Yöremizin zengin doğal tarihi ve kültürel dokusunun iç ve dış turizme yönelik bir çekim merkezi oluşturacak şekilde tanıtılması ve böylelikle bu değerlerin daha iyi korunmasının sağlanması.

Projeyi hazırlama nedeni: Sivas ve İlçeleri’nin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtarak gün ışığına çıkarmak, bu değerlerin korunması için tüm ilgilileri gerekli tedbirleri almaya yöneltmek.

S o n u ç: Yöremizin sosyo-ekonomik, sosyo kültürel boyutlarına yön vermek…

1-Sivas Kent Arşivi & Sivas Giysileri ve Toprak Müzesi
•Sivas Kent Arşivi oluşturmak: Sivas’in geçmişten getirdiği birikimi yansıtan her türlü materyali derlenmiş ve tasnif edilmiş olarak barındırmayı, bilgisayar teknolojisinin bütün imkânları kullanılarak araştırmaya açık hale getirilmek amaçlanmaktadır.
•Arşivcilik, Kütüphanecilik ve Bibliyografik Danışma Hizmetleri ‘Bilgi – Belge Dokümantasyon Merkezi’ Açılması: Sivas Yerel Kurum ve Kuruluşların Kitap, Dergi, Bülten vb. Yayınların İzlenmesi:
•Kentimizde faaliyet gösteren meslek örgütleri, kentin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamına duyarlı tüm kurum ve kuruluşların her tür yayınlarının süreli ve süresiz izlenerek bir arşiv oluşturulması, yerel gazetelerin arşivlenmesi.
•Sivas İli ve İlçeleri hakkında yayımlanmış, Sivaslı Şair – Yazar – Gazeteci ve Folklor Araştırmacı’larına ait Kitap – Dergi – Tez – Makaleler… Ressamların tabloları, Sanatçılarınca; bugüne dek çıkarılan ‘Taş Plak – Plak, Kaset, Müzik CD ve Görüntülü DVD gibi materyalleri bulundurmak.
•’Sivas Giysileri ve Toprak Müzesi’ açmak; Tarımsal faaliyetin yaşamsal önem taşıdığı Sivas’ta yok olmaya yüz tutmuş her tür tarımsal alet, ev araç ve gereçleri, eski fotoğraflar, tarihi değeri olan belge ve dokümanlar, yöresel giysiler gibi öğelerin toplanarak sergilendiği bir yerel kent müzesi oluşturulması ile, ‘Tarih – Kültür – Toplum’ üçgeninin sağlıklı bir işleyişe kavuşması ve toplumsal belleğin güçlendirilmesi çalışmasının ön hazırlıklarını yürütmek.
•Geleneksel kültürümüzün örf ve adetlerini yaşatmaya ve geliştirmeye yönelik Türk kültürünün özgün niteliklerini yansıtan Sivas yöresine ait kıyafetleri tasarımlayıp, sergilemek.
•Toprağın bu vatanın en değerli unsuru olduğunu bilerek, topraklarımıza sahip olmak ve toprak kavramını somut olarak zihinlere yerleştirmek amacıyla Türkiye’de ilk kez Toprak Müzesi açmak.

2-Sivas Kültür Yayınevi [Sivas Çevre, Kültür ve Sanat Yayınevi]
•Sivas ve İlçeleri’nin Tiyatro, Folklor, Müzik, Tarih, Çevre ve Kültürel değerlerin kapsamlı araştırılması.
•Fotoğraf Kültürü’nün Sivas’ta geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için SİFSAD Sivas Fotoğraf Sanatı Derneği’ni kurarak; fotoğrafseverlerle yakınlaşma ve dayanışma kurulup, Sivas Kültür ve Fotoğraf Sanatını tanıtmaya çalışmak.
•Sivas’daki kültürel etkinlikler; derleme, değerlendirme ve geniş kitlelere yayma amacı hedeflenerek ‘Sivas Kültür Yayınları’ adı altında Ansiklopedi – Takvim, Fotoğraf Albümü, CD, Dergi ve Kitaplar yayımlamak.
•Sivas ve İlçeleri’nin DVD Tanıtım Videosunu hazırlamak.

3-Sivas Görsel Tanıtım
Özgün, tarihi ve kültürel değerlere sahip Sivas, İlçeleri – Beldeleri, Köyleri – Mezraları ve Yaylaları’nın Doğal – Tarihsel – Kültürel Değerler varlıklar bütününü, evrensel boyutlara taşıyacak görsellikte Analog çekimlerinde; Negatif film ve Dia, Dijital çekimlerde; Panoramik ve 3 boyutlu fotoğraflar yine 3 boyutlu ve HD kamera çekimleri yapılarak arşivlenmesi.
VHS kaset – DVD – slaytlar, fotoğraf sergileri, multivizyon ve sinevizyon sunumları, projenin temel aşamaları olacaktır.

4-Sivas’ın İnternet’e Taşınan Belgesi; www.kulturkentisivas.com Web Sitesi Geliştirilmeli
www.kulturkentisivas.com; Yöresel folklorik ve kültürel değerlerin araştırılarak internet ortamına taşındığı, elektronik yayıncılık alanında yayın yapan bir web sitesidir.
Kültür Kenti Sivas’ın Sivas Kültür Turizmi’ne katkısı olacak www.kulturkentisivas.com
web sitesi; Şu an için 4250 sayfa ve 2000 word yazısı içermekte olup, 2 ayrı dilde 20 bin sayfa olarak hazırlanmaktadır.

A m a c ı m ı z; Bilgisayarlar arası bir iletişim şebekesi olan İnternet’te, www.kulturkentisivas.com web sitesine İçerik – Yapı ve Navigasyon – Görsel Tasarım – Fonksiyonellik – Etkileşim interaktivite gibi yaratıcılık kriterleri katılarak; ‘world wide web’ ya da ‘www’ fotoğraf ve grafik ağırlıklı ulaşım yöntemi ile yazı, görüntü ve ses içeren dokümanlar yüklenip Sivas ve İlçeleri’ni değişik bir ortamda etkin bir şekilde tanıtmak.

•Zara Kültür Kütüphanesi’nin koleksiyonunu oluşturan Sivas ve İlçeleri ile ilgili materyal türlerini bilgilendirici ve araştırmacılara yönelik bilgi hizmeti veren dokümantasyonlar yükleyip, ‘Sivas Kültür Veritabanı’ oluşturarak kaydın Bibliyografik Künyesi’ni hazırlamak.
•Sivas İli ve İlçeleri hakkında yayımlanmış; ayrıca, Sivaslı Şair – Âşık/Ozan – Yazar – Gazeteci ve Folklor Araştırmacılarının edebi eserleri olan; Kitap- Tez- Dergi – ve Makalelerin Bibliyografyasını , yine; Konferans – Panel – Seminer – Sempozyum, Kongre ve benzeri toplantılarda sunulan Tebliğler Bibliyografya’sını yayımlamak.
•Bugüne dek çıkartılan ‘Taş Plak – Plak, Kaset ve CD’lerin Tanıtımı’ nı, ezgilerini internet ortamına taşıyarak yöresel müzik kültürünü belgelemek.
•Platformlar-Federasyonlar-Vakıflar-Dernekler-Odalar-Borsalar-Gruplar-Kulüpler-Kooperatifler ve Sendikalarını kapsamlı tanıtmak.
•Sivas Tanıtım Videosu ile Sivas yöresini her alanda tanıtmak.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Yorumlar

Yazıya 1 yorum yapılmış.

özlem yılmaz 11 Mart 2013

ellerine sağlık sivasımızı çok güzel anlatmışsın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

İlginizi Çekebilir
2018 Sıcak Çermik Fiyatları

2018 Sıcak Çermik Fiyatları

27 Ocak 2018
9.543 views
Mis Döner neden kapandı?

Mis Döner neden kapandı?

13 Ağustos 2017
9.710 views
2017 Sivas Soğuk Çermik Fiyatları

2017 Sivas Soğuk Çermik Fiyatları

30 Ocak 2017
19.092 views
Sıcak Çermik 2017 yılı fiyatları

Sıcak Çermik 2017 yılı fiyatları

08 Ocak 2017
34.667 views
Kangal Balıklı Kaplıca 2017 Fiyatları

Kangal Balıklı Kaplıca 2017 Fiyatları

02 Ocak 2017
24.173 views
Sızır Şelalesi nerede, Nasıl gidilir?

Sızır Şelalesi nerede, Nasıl gidilir?

29 Haziran 2016
14.786 views
Sivas Sıcak Çermik Kaplıcaları

Sivas Sıcak Çermik Kaplıcaları

07 Haziran 2016
16.538 views
Bunlar da var!
Sivas Tanıtımı

Sivas Tanıtımı

27 Temmuz 2012
2.136 views
Sivas Termal Turizm Merkezleri

Sivas Termal Turizm Merkezleri

07 Temmuz 2012
279 views
Gürün Gökpınar ve Şuğul Vadisi turu

Gürün Gökpınar ve Şuğul Vadisi turu

22 Mayıs 2013
2.059 views
Zara Çarşı Camii

Zara Çarşı Camii

28 Eylül 2012
734 views
Sivas Kongresi 2012’den notlar

Sivas Kongresi 2012’den notlar

07 Eylül 2012
209 views
2015  Kızıldikme Pilav Şenliği

2015 Kızıldikme Pilav Şenliği

16 Haziran 2015
379 views
Sivas’ta nereye gidilir?

Sivas’ta nereye gidilir?

28 Mayıs 2012
2.432 views
Sivas’ta gezilesi yerler

Sivas’ta gezilesi yerler

07 Kasım 2011
301 views
Yılbaşı Turları

Yılbaşı Turları

23 Aralık 2012
381 views
Çorapçı hanı

Çorapçı hanı

22 Kasım 2011
453 views
Hafik Gölü Yaban Hayatı

Hafik Gölü Yaban Hayatı

11 Haziran 2012
285 views
Yandex.Metrica